Vedtægter og priser for Sabro Kirkegård

For Sabro kirkegård, Århus Vestre Provsti , Århus Kommune, Århus Stift          

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1. Kirkegården ejes af Fårup Kirke og bestyres af Fårup-Sabro Sogns menighedsråd.

§ 2. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk.2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk.3.  Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk.4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3. Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kirkegårdsprotokollen og en udskrift af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Tilsvarende opbevares kopi af protokol i kirkens boks.

Stk. 2 Kirkegårdsprotokol og gravstedsoversigt kan føres på EDB, og varetages af graveren under ansvar overfor det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

 

B. Gravsteder

Erhvervelse og videreførelse af gravsted

§ 4. Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retning øst-vest bevares så vidt muligt.

Stk. 2. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurne såvel i nye som i bestående gravsteder, sker til graveren.

§ 5. I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.

Stk.2.  Ved senere urnenedsættelser i gravstedet udfærdiges et nyt gravstedsbrev. Herved bortfalder det tidligere gravstedsbrev.

§ 6. Begæring om erhvervelse af gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:

havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken
havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet.I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse menighedsrådet.    
havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.

Stk.2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelser.

Stk.3.  Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder ikke urnefællesgrav. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk.4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.

Stk.5. Reservation af gravsted kan finde sted når § 6 stk.1. og stk. 2., er opfyldt.  Reservationen betinges af, at gravstedet vedligeholdes af kirkegården mod betaling i henhold til gældende takster i § 30 til § 34.

Stk.6. Ønske om videreførelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for dette.

Stk.7. Ønske om erhvervelse eller videreførelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningstiden kan dog kun ske med kirkegårdsudvalgets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved betaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.

§ 7 . Ved urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendig forlænges for det tidsrum, hvortil fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§ 8 . Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller videreført, regnes fra den efter erhvervelsen eller videreførelse førstkommende 1. januar.

§ 9 . Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

§ 10 . Hvis gravstedsretten ønskes videreført, må indehaveren rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk.2. Sker en sådan henvendelse ikke, sender graveren ved anbefalet brev den pågældende til hans/hendes sidst kendte adresse en påmindelse om videreførelse. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om videreførelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk.3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 4 uger efter brugstiden udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

 

Nedlæggelse og regulering

§ 11 . Erhvervelse eller videreførelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den seneste stedfundne urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 12 . Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt, kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne urnenedsættelse, og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

 

Gravstedernes indhegning

§ 13 . Gravstedernes indhegning kan kun ændres af menighedsrådet.

Stk.2.  Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegning af træ- og eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skræmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

 

Gravstedernes beplantning

§ 14 . Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan kirkegårdsudvalget forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk.2.  Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden kirkegårdsudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

 

Gravminder

§ 15 Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition.

Stk.2. Kirkegårdsudvalget påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden. Som bestemmelse for gravmindernes placering, størrelse, form og materiale henvises til beskrivelsen af det pågældende kirkegårdsafsnit.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk.4. Kirkegårdsudvalget må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5.  Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Stk.6.  På menighedsrådets begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

 

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 16 . Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvar for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk.2. Det påhviler graveren at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk.3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk.4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten sidste oplyste adresse pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk.5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget, efter at de i stk. 4 omtalte handlinger er foretaget, lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet.  Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne urnenedsættelse er udløbet. Kirkegårdsudvalget forpligter sig til at opbevare evt. gravminder indtil gravstedsrettens udløb. Hvis gravstedsejeren senere skulle ønske at reetablere gravstedet inden brugsrettens udløb, kan dette ske mod betaling af vedligeholdelsesudgiften i den mellemliggende periode, efter gældende takster.

§ 17 . Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk, vold eller tyveri.

§ 18 . Kirkegården vedligeholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D. Etårige aftaler om vedligeholdelse og etårige aftaler om grandækning betales bagud. 

Stk.2.  Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk.3. Pligten til vedligeholdelse af gravplads i fællesgrav, gravsted i plæne med gravminde skal overdrages til kirkegården mod betaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk.4. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk.5. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravstedets vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

 

Særlige bestemmelser

§ 19. Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 20 år.

§ 20 En gravplads for en voksen skal være 2,5 m x 1,5 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kiste med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 21 . Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretning.

§ 22 . Flytning af gravsatte kister må kun fortages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

§ 23 . Fredningstiden – den tid, hvor en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 10 år.

§ 24 . Et urnegravsted skal være mindst 0,5 m2.  Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m. jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk.3. Det er en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden og ikke hindrer senere urnenedsættelse i gravstedet.

§ 25 . Der skal anvendes en urne af materiale, som må antages at gå til grunde i løbet af fredningstiden.

Stk.2. Ønskes i særlige tilfælde anvendt en urne af andet materiale, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid som er længere end den normale og en forhøjelse af vedligeholdelsestaksten i forhold hertil.

§ 26 . Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkegårdsudvalget efter de derom gældende bestemmelser i begravelsesloven.

Stk.2. Ved flytning af gravsatte urner, betales 2 gange urnenedsættelsestakst samt udgiften til ny urne.

Stk.3. Ved flytning af gravsat urne fra anden kirkegård, kræves der anvendt ny urne, og udgiften udgør normal takst for urnenedsættelse.

 

Øvrige bestemmelser

§ 27. Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

§ 28 . Urnenedsættelser på kirkegården skal fortrinsvis finde sted på hverdage.

 

C. Ordensbestemmelser

§ 29 . Kirkegården er altid åben.

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indretning må ikke gennembrydes.

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

Færdsel udenfor kirkegårdens gang- og stiarealer er ikke tilladt.

Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

Færdsel på kirkegården må alene ske til fods med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Hunde må kun medtages i snor, og såfremt de ikke forstyrrer kirkegårdens ro og orden.

Arbejdskørsel må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med Kirkegårds-udvalgets særskilte tilladelse.

Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag på gravsteder eller andre arealer.

Stk.2.  Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk.3.  Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

 

D. Takster

Gældende fra 01.09.2012 til 31.12.2012

Taksterne reguleres hvert år pr. 1.januar i henhold til vejledning udsendt af stiftsøvrigheden.

Alle priser er opgivet incl. moms.

 

Erhvervelse af gravsted

§ 30 . Pris for folkekirkemedlemmer:  Gratis

Pris for ikke-folkekirkemedlemmer og valgmenighedsmedlemmer, 

Urnegravsted / urne i fællesplæne:  1.100,00  kr.
1 plads kistegravsted:  4.800,00 kr.
2 plads kistegravsted:  8.000,00 kr.
Yderligere pr. plads udover 2: 2.500,00 kr.
(Beløbene er momsfri)

Samme takster lægges til grund for fornyelse af gravsted.

§ 31 . Indramning af gravsted (obligatorisk)

Gældende for folkekirkemedlemmer, ikke-folkekirkemedlemmer samt valgmenighedsmedlemmer:

Urnegravplads i 10 år:  988,00 kr.                
1 plads kistegravsted: 2.798,00 kr.
2 plads kistegravsted:  4.061,00 kr.
Yderligere pr. plads udover 2: 1.444,00 kr.

Indramning omfatter plantning og klipning af hæk eller sætning / opretning af stenkant rundt om gravsted. Samme takster lægges til grund for evt. videreførelse i endnu en brugsperiode. Taksten omfatter endvidere sløjfning af gravsted.

§ 32 En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted henholdsvis 20 og 10 år. Ved videreførelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode, erlægges forholdsmæssig betaling.

§ 33 . Urnenedsættelse og gravkastning

Gravkastning / -dækning:  5.400,00 kr.
Nedsættelse af urne: 575,00 kr.
(Beløbene er momsfri)

Taksten er den samme for medlemmer og ikke medlemmer af folkekirken samt valgmenigheder.

Prisen for gravkastning / -dækning og nedsættelse af urne er for hverdage. På lørdage tillægges kr. 1800,00 for gravkastning /-dækning og kr. 300,00 for nedsættelse af urne.

Prisen for børnegrav der det halve af ovenstående.

 

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

§ 34. Renholdelse af grave (tilbud)

1 plads kistegravplads:  813,00 kr.
2 plads kistegravplads:  1.218,00 kr.
Yderligere pr. kiste udover 2:  406,00 kr.
Urnegravplads:  625,00 kr.

Ovennævnte renholdelsespriser er årlige priser og skal derfor ganges med det antal år, det gravstedslegat er gældende for.

 

Fællesgrav og plænegravstedet – (legat for hele perioden)

Plæne – Kistegrav:  10.750,00 kr.
Plæne – Urnegrav:  5.375,00 kr.
Ukendtes fællesplæne – Kistegrav:  8.000,00 kr.
Ukendtes fællesplæne – Urnegrav:  2.500,00 kr.

Samme takster lægges til grund for fornyelse i endnu en bindingsperiode.

Ønskes forlængelse for kortere periode end 20 hhv. 10 år, tilpasses taksten forholdsmæssigt.

Priserne gælder for både medlemmer og ikke medlemmer af folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder.

 

Grandækning og sommerblomster
Grandækning af urnegravplads – aftales lokalt med graveren.
Grandækning af kistegravsted – aftales lokalt med graveren.
Blomsterudplantning på gravsted – aftales lokalt med graveren.

For arbejder ud over renholdelsen, - for nyplantning eller omplantning, nyanlæg m.v., betales særskilt efter regning.

Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.

Timeløn:  425,00  kr.

§ 35 . Udlægning af kranse og blomster på gravstedet i forbindelse med bisættelse er indeholdt i ovennævnte.

Fårup-Sabro menighedsråd, den 27. august 2012

Disa Fink 

Menighedsrådets formand

Godkendt af Århus Vestre Provsti, den _______________ 2012 

Provstiudvalgets formand

 

PRISER

Tillæg for plænegravpladser til vedtægt for Sabro Kirkegård af 22. september 1999, 

samt Grandækning og sommerblomster

Plænegravpladsen i arealet nord for kirken.

Gravpladserne nr. 241 – 303 samt Ristrup gravpladserne

Gravpladserne er udlagt i græs eller bunddække

Mindesten skal være i granit – Rød Halmstad – med brændt flad overflade og skårne kanter

Størrelse skal være 50 x 40 cm

Teksten skal stå på langs af stenen og være hugget eller sandblæst

Stenen lægges ned af stenhuggeren efter anvisning af kirkegårdens personale

Der må anbringes blomster i den nedgravede vase til venstre for stenen – anden udsmykning bliver fjernet

I perioden 1. april til 1. november fjernes visne blomster en gang om ugen ved græsslåning

Ved erhvervelse af gravplads betales der for en vase. Der betales forud for renholdelse i fredningsperioden på 10 år for urner og 20 år for kister. Der gælder særlige undtagelser for gravpladserne 268-269-284-288-289-329-330 og Ristrup gravpladserne

Urnenedsættelserne fra gravplads 319 og nedefter

Kistenedsættelser fra gravplads 241 og opefter

Grandækning og sommerblomster efter regning.

Grandækning af urnegravsted: kr. 185,00
Grandækning af 1 kisteplads: kr. 250,00
Grandækning af 2 kistepladser: kr. 385,00
Grandækning af 3 kistepladser: kr. 500,00
Grandækning af 4 kistepladser: kr. 610,00
Grandækning af 5 kistepladser: kr. 725,00

Julekrans: kr. 140,00
Juletulipaner:  kr. 35,00
Hyacinter:  kr. 45,00

Salg af gran – 1 bundt Normann:  kr. 70,00
Salg af gran – 1 bundt Nobilis:  kr. 95,00

Blomster 1 gravplads:  kr. 250,00
Blomster 2 gravpladser:  kr. 385,00         
Blomster 3 gravpladser:  kr. 500,00
Blomster 4 gravpladser:  kr. 610,00
Blomster 5 gravpladser:  kr. 725,00

Buket: kr. 205,00

Den 27. august 2012

Fårup-Sabro menighedsråd 

Menighedsrådsformand

Disa Fink